SLIM-subsidieregeling

Carrièrepartners is HR specialist op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling. Wij ontwikkelen en verzorgen SLIM-trajecten op maat voor het MKB. Merijn de Beer is Directeur en voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 06-15467540, per e-mail: merijn@carrierepartners.nl.

Samenvatting SLIM-regeling voor het MKB

De Rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om MKB bedrijven te helpen zich beter te wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering en A.I.

Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. De SLIM-regeling stimuleert bedrijven om meer werk te maken van leren en ontwikkelen, door 60% tot 80% van de kosten van projecten te subsidiëren die:

 1. in beeld brengen welke ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte er is binnen een bedrijf;
 2. individuele werknemers voorzien van een loopbaan- en ontwikkeladvies;
 3. een aanpak ontwikkelen die leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering;
 4. een praktijk-leerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg.

Besluit men tot een aanvraag over te gaan, dan kan dat relatief eenvoudig via deze website van de rijksoverheid.

 

Waarvoor kan de regeling ingezet worden?

Zoals de regeling het zelf omschrijft, kan de subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 1. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. of het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.


De regeling in één oogopslag – komt een organisatie in aanmerking:

Type organisatie Maximale looptijd project Maximaal aan te vragen subsidiebedrag Subsidie
percentage
(betaling achteraf)
Aanvraag
termijn(jaarlijks)
Grootbedrijf in landbouw-, horeca- of recreatiesector (> 250 fte of > 50 miljoen omzet en 43 miljoen balanstotaal) 24 maanden € 200.000,- 60% van de kosten, met minimaal € 5000,- aan subsidiabele kosten 1 april – 30 juni
Middenbedrijf ( 50 – 250 fte of > 10 miljoen omzet en balanstotaal) 12 maanden € 24.999,- 60% van de kosten, met minimaal € 5000,- aan subsidiabele kosten 2 maart – 31 maart en 1 sept – 30 sept
Kleinbedrijf (< 50 fte en < 10 miljoen omzet en balanstotaal) 12 maanden € 24.999,- 80% van de kosten, met minimaal € 5000,- aan subsidiabele kosten 2 maart – 31 maart en 1 sept – 30 sept
Samenwerkingsverband 2 MKB bedrijven of meer 24 maanden € 24.999,- 60% van de kosten, met minimaal € 5000,- aan subsidiabele kosten 1 april – 30 juni

Overige voorwaarden om rekening mee te houden:

 1. De regeling is structureel en het is ieder jaar opnieuw mogelijk om aanvragen in te dienen.
 2. De minimaal te subsidiëren kosten bedragen € 5000. Voor een klein bedrijf met een klein project is het mogelijk om een aanvraag te combineren met één of meer andere bedrijven.
 3. Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijk-leerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijk-leerplaats bedraagt namelijk € 2.700.
 4. Landbouwbedrijven kunnen in afwijking hiervan maximaal € 20.000 subsidie ontvangen. Iedere partij van het samenwerkingsverband is betrokken bij de uitvoering van tenminste een activiteit vastgelegd in het activiteitenplan en geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 80% van de totale kosten van de samenwerking realiseren.
 5. Elk bedrijf kan in elk tijdvak maximaal één aanvraag indienen.
 6. Aan het eind van elke aanvraagperiode wordt de volgorde geloot waarin aanvragen behandeld worden. Behandelingstermijn is 18 weken maximaal. Als er meer aanvragen zijn dan gehonoreerd kunnen worden, kunnen de aanvragers die buiten de boot zijn gevallen hun aanvraag in een volgende periode alsnog indienen.
 7. Bedrijven die vaker overheidssubsidie krijgen, dienen rekening te houden met de-minimis verordening, die bepaalt dat bedrijven in een periode van 3 jaar niet meer dan € 200.000 aan overheidssubsidie mogen ontvangen.
 8. Ook stichtingen die ondernemersactiviteiten ontplooien, kunnen gebruik maken van de regeling.
 9. De regeling betaalt pas na afloop van het project uit. Het bedrijf moet dus wel kunnen voorfinancieren. Blijkt uit de eerste aanvraagronde dat dit een belemmering vormt voor met name kleine bedrijven, dan kan overweegt men dit beleid hierop aan te passen.
 10. Na toekenning dienen de activiteiten binnen 3 maanden te starten.
 11. Bij inhuur van externen voor de uitvoering van activiteiten geldt dat een marktconform tarief gehanteerd moet worden. Tarieven van maximaal € 124 worden als marktconform gezien. Als hogere tarieven worden begroot, moet dat onderbouwd worden met 3 offertes van aanbieders.
 12. Niet subsidiabele kosten zijn:
 • kosten die gemaakt worden voor de start van het project, het traject kan starten na datum ontvangst van de aanvraag, waarbij rekening gehouden moet worden met een afwijzing;
 • de verleturen van medewerkers die deelnemen aan een project. (De brutoloonkosten van medewerkers die het project uitvoeren zijn wel subsidiabel);
 • inkoop van externe scholing.

De bovenstaande samenvatting is er op gericht om te kunnen bepalen of het voor organisaties interessant en haalbaar is om subsidie aan te vragen.

Over Carrièrepartners:

Carrièrepartners is HR specialist op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling. Wij ontwikkelen en verzorgen SLIM-trajecten op maat voor het MKB. Merijn de Beer is Directeur en voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 06-15467540, per e-mail: merijn@carrierepartners.nl.